samotna_

171 tekstów – auto­rem jest sa­mot­na_.

* * *

A może ta ni­cość wokół jest tyl­ko nicością
Nie szu­ka ani nie ob­cu­je z niczym
Nie jest więc ani życiem ani śmier­cią nawet
Żad­nym początkiem ani końcem
Dlacze­go roz­ciąga się nieus­tannie
nie dając się poznać
Wszys­tko jest [...] — czytaj całość

wiersz • 29 lipca 2016, 20:42

* * *

Nieoświet­lo­ny świat
Jak­by słońce zak­rył gęsty dym
i prze­puszczał je­dynie od­cienie szarości
Głośno mi 
Głośno mi w głowie
Co zro­bić z myśla­mi gdzie je ulokować
w tę bez­nadziejną porę zasypiania?
Ob­rzyd­li­wy świat senności
Bar­dziej ko­loro­wo mi jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 listopada 2015, 21:17

* * *

Szum
Ciało od­dzielo­ne od dźwięków
Cisza
Nie umiałam nig­dy tak uciekać
Mu­siałam mieć kon­trolę nad tu i teraz
Chciałam zaw­sze mieć oczy otwarte
ale jak cień był przy mnie Mrok
więc nie mogłam zro­bić nic oprócz zam­knięcia powiek
żeby nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 kwietnia 2015, 18:50

* * *

Po­wieki zle­piają się ze sobą
Słod­ka ul­ga wiatr nie ra­ni już źrenic
Opuszki palców kołyszą się bezwładnie
Wraz z ciałem drżą i trzęsą się

A cisza głośna w swoim krzy­ku szaleje
Chłonie myśli niczym dziura czarna
ciemna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 marca 2015, 15:16

* * *

Nie dzi­wi już nic
umarłych sza­rych istnień
Błądzą po as­faltach rzu­cając zwykłe czar­ne cienie
Spoglądnąwszy na nad­gar­stek za umarłą głowę
łapią się jak­by to ich os­tatni dzień os­tatnia chwila
miała mieć miej­sce właśnie te­raz jeśli nie przyspieszą
ruchu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 września 2014, 16:22

* * *

Wy­ciągasz dłoń
Cza­sem nie trze­ba nic
Nicze­go dodawać
ani dokładać
Cisza
Wy­ciągnięta dłoń de­lek­tu­je się powietrzem
świeżym i ciepłym od wiatru
Mil­cze­nie a zarazem
dźwięczność świata wokół
jak­by ktoś zam­knął nas
w dźwiękoszczel­nej bańce w sa­mym środku
naj­większe­go z naj­większych tornad
Syn­chro­nizac­ja ciała z naturą
wyciszenie
tyl­ko ty­le że myśli aż nadto
które męczą i po­zos­ta­wiają nas
co­raz to bar­dziej niepewnych
kruchych
nienasyconych
My ludzie wca­le nie idziemy
my tyl­ko powiewamy
przez ten świat 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 września 2014, 16:40

* * *

Żółte środ­ki ru­mianków na­sycają mnie nadzieją
piękną wiarą a białe płat­ki szcze­rym uśmiechem
Tra­wa mus­ka mo­je uda do­tykam jej końce palcami
Ziemia lek­ko wbi­ja mi się w na­gie stopy
Słońce pat­rzy na mnie z góry
i [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 28 lipca 2014, 20:51

Bez­silność...
Czym się kar­misz, że ta­ka wiel­ka jesteś? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 kwietnia 2014, 18:44

* * *

Po brze­gach rzek przy dro­gach po drob­nych piaskach
z ka­myka­mi co w bu­ty ciągle się wsypują
Po suchych chod­ni­kach i mok­rych krawężnikach
z których ścieka wo­da do kanałów
Przez ty­siące twarzy
przez mi­liony atomów tle­nu i azotu
przez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 kwietnia 2014, 21:35

Krzyk

Przek­rzyczeć muszę ciszę
przer­wać wielką pauzę i uśpienie
Nie można mil­czeć trze­ba krzyczeć
Nie można spać
Zro­bię hałas zamieszanie
Huknę głośnym krzy­kiem i będę tańczyć klaskać
jak gdy­by nic oprócz mnie i wszecho­bec­nej hibernacji
nie istniało
jak­by wokół mnie roztaczał [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 marca 2014, 20:44
samotna_

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

samotna_

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

21 stycznia 2016, 21:24samotna_ sko­men­to­wał tek­st ***

21 stycznia 2016, 21:11samotna_ sko­men­to­wał tek­st Nie wierzę, po­wie­działa księżniczka, że [...]

11 listopada 2015, 15:08ribok sko­men­to­wał tek­st Nieoświetlony świat Jak­by słońce zak­rył [...]

10 listopada 2015, 21:17samotna_ do­dał no­wy tek­st Nieoświetlony świat Jak­by słońce zak­rył [...]

30 kwietnia 2015, 18:50samotna_ do­dał no­wy tek­st Szum Ciało od­dzielo­ne od dźwięków Cisza Nie [...]

23 kwietnia 2015, 22:25samotna_ sko­men­to­wał tek­st Ciekawość, to pier­wszy sto­pień [...]

30 marca 2015, 15:16samotna_ do­dał no­wy tek­st Powieki zle­piają się ze [...]

5 marca 2015, 21:02samotna_ sko­men­to­wał tek­st Widzę Cię… więc jes­tem

8 stycznia 2015, 22:18samotna_ sko­men­to­wał tek­st To możli­wość spełnienia marzeń [...]